Освітні програми, що реалізуються в закладі

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Технічного ліцею м. Києва

 

___________         А. Андрієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

Технічного ліцею м. Києва

 

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Схвалено

                                                                                                            на засіданні педагогічної ради

                                                                                                            (протокол № 7  від 18.06.2018)

 

 

 

Пояснювальна записка

 

      Технічний ліцей м. Києва є закладом загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступеня  з українською мовою навчання, що забезпечує здобуття учнями освіти понад державний мінімум і здійснює довузівську та  науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді.     

       На 2018-2019 навчальний рік в ліцеї планується укомплектувати 20 навчальних  класів та груп, у яких навчатиметься 600 учнів. Із них:

 – 3 групи 7 класу;

 – 4 групи 8 класу та 4 групи 9 класу, у яких буде здійснюватись  проліцейська  підготовка математичного та природничого напрямків;

 – 5 груп I курсу та 4 групи II курсу (10 та 11 класи загальноосвітньої школи відповідно), де буде здійснюватись загальноосвітня  та допрофесійна підготовка  ліцеїстів за наступними спеціалізаціями:

-        

програмування (групи П-1, П-2);

-        

інженерна механіка ( групи КІ-2);

-        

інформаційні технології (групи ІТ-1,КС-1, ІТ-2);

-        

комп’ютерна інженерія (групи КІ-1, КІ-2);

-        

комп'ютерні мережі зв'язку ( група  П-2);

-        

біохімічні технології ( групи Т-1, Т-2).

         У 2018-2019 навчальному році в 7-11-х класах передбачено п'ятиденний робочий тиждень.

      Освітня програма Технічного ліцею м. Києва розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

      Освітня програма базової та профільної середньої освіти окреслює підходи до планування й організації Технічним ліцеєм м. Києва єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

      Освітня програма визначає:

      загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

      взаємозв’язки окремих предметів, впровадження факультативів, курсів за вибором, їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів (додатки 1-5);

      вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;

      форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

     Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 7-9-х класів складає 3640 годин/навчальний рік:

      для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,

      для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

      для 9-х класів – 1260    годин/навчальний рік.

      Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік:

      для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік,

      для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

      Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах.

       Освітня програма Технічного  ліцею м. Києва складена на основі Типових освітніх програм, затверджених  наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 р. № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», від 20.04.2018 р. № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

При цьому використані варіанти:

Класи

Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України

7-А,Б,В

Таблиця № 8 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405)

 

8-А,Б,В,Г

Таблиця № 8 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405)

 

9-А,Б,В,Г

Таблиця № 8 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405)

 

10-А,Б,В,Г,Д

Таблиця № 2 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018 № 408)

 

11-А,Б,В,Г

Таблиця № 23 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня з українською мовою навчання (наказ МОН України від 20.04.2018 № 406)

 

      Навчальні плани для учнів 7-9 класів (додатки  1-3) дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392, через окремі предмети.

      Навчальний план для учнів 10-х класів (додаток 4) розроблено відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року

 № 1392, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Навчальний план для учнів 10-х класів розроблено на основі другого варіанту (таблиця 2) Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».  Він містить обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов'язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи та індивідуальні заняття.

       Навчальним планом (додаток 5) для учнів 11-х класів (старшої профільної школи) передбачається реалізація освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року

№ 24, через окремі предмети і курси за вибором.

       Всі навчальні плани охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні,  та варіативну складову.

        Варіативна складова навчальних планів Технічного ліцею м. Києва враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, профільне спрямування, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення, матеріально-технічну базу.

        Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

         Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 23 листопада 2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

         Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

        Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002  №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

        Враховуючи індивідуальні нахили, можливості, здібності та потреби учнів, з метою забезпечення їхньої професійної орієнтації на майбутню діяльність паралель  8-х та 9-х класів формується наступним чином: 8-А,Б,В, 9-А,Б,В – фізико-математичні класи, в яких на поглибленому рівні вивчатиметься математика та фізика; 8-Г та 9-Г класи - природничі, в яких передбачено поглиблене вивчення біології та хімії.

         Профільне навчання в 10-11-х класах за вибором учнів та батьків згідно з рішенням спільного засідання ради ліцею та педагогічної ради  (протоколи

№ 7/10 від 14.06.2017 р. та  №  7 від  18.06.2018 р.) буде здійснюватись шляхом диференціації навчального процесу.

 

Клас

Профіль

10-А (П-1)

Інформаційно-технологічний

10-Б (ІТ-1)

Інформаційно-технологічний

10-В (КС-1)

Інформаційно-технологічний

10-Д (КІ-1)

Інформаційно-технологічний

10-Г (Т-1)

Технологічний

Клас

Профіль

11-А (П-2)

Інформаційно-технологічний

11-Б (ІТ-2)

Інформаційно-технологічний

11-В (КІ-2)

Інформаційно-технологічний

11-Г (Т-2)

Технологічний

 

        При виборі варіантів таблиць Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, у  складанні  навчальних  планів для учнів 7-11-х класів обрано варіант з вивченням  однієї іноземної мови, оскільки  вивчення двох іноземних мов вимагає кількості годин, яку виділити додатково неможливо з огляду на поглиблене вивчення математики, фізики, інформатики, хімії, біології. Заняття  з  математики у фізико-математичних  7-11-х класах, з фізики у фізико-математичних 8-11-х класах, хімії та біології  у природничих (біохімічних) 8-11-х класах діляться на теоретичні  (проводяться зі всією групою) та практичні (групи діляться на дві підгрупи).

       Поділ занять інваріантної та варіативної частини навчального плану дозволяє досягти максимального  врахування індивідуальних особливостей дітей, запровадити різнорівневе викладання ряду дисциплін, є однією із складових   високих   навчальних досягнень ліцеїстів.

        В 10-х класах в частині «Вибірково-обов'язкові предмети» будуть вивчатися предмети «Інформатика» та «Технології».

        Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин (0,5 год), а також з метою уникнення одногодинного тижневого вивчення певного предмета планується його вивчення концентровано, а саме:

у 7-х класах:   І семестр – «Музичне мистецтво»

                        ІІ семестр – «Образотворче мистецтво»

у 8-х класах:   І семестр – «Всесвітня історія»

                        ІІ семестр – «Мистецтво»

в 9-х класах:    І семестр – «Мистецтво», «Всесвітня історія»

                         ІІ семестр – «Основи правознавства», «Основи здоров'я»

в 10-х класах:  І семестр – «Всесвітня історія»

                         ІІ семестр – «Зарубіжна література»

в 11-х класах:  І семестр – «Економіка», «Людина і світ», «Історія України»,

                                             «Біологія»

                         ІІ семестр – «Екологія», «Астрономія», «Художня культура»,

                                             «Всесвітня історія», «Зарубіжна література»

                                     Навчальні плани 10-11-х класів складено з двох блоків навчальних предметів (базового й профільного), що забезпечує більш глибоку підготовку старшокласників у вищезазначених галузях знань і діяльності.

       Оскільки профільність є ефективним засобом диференціації у старшій школі, то з метою забезпечення більш глибокої підготовки старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності, здійснено перерозподіл годин в межах 15% між навчальними предметами навчального плану для учнів 10-х класів наступним чином

 

10-А,Б,В,Г  (фізико-математичні)

Предмет

Зменшено кількість годин на тиждень

Збільшено кількість годин на тиждень

Хімія

0,5

 

Історія України

0,5

 

Громадянська освіта

1

 

Фізика

 

2

10 -Д (біохімічний)

Предмет

Зменшено кількість годин на тиждень

Збільшено кількість годин на тиждень

Історія України

0,5

 

Громадянська освіта

1

 

Хімія

 

0,5

Фізика

 

1

 

        Згідно таблиці 23 Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018  № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти  ІІІ ступеня» перерозподіл годин між навчальними предметами навчального плану для учнів 11-х класів становить 15%.

11 класи

Предмет

Зменшено кількість годин на тиждень

Збільшено кількість годин на тиждень

Історія України

0,5

 

Економіка

0,5

 

Геометрія

 

1

 

        За умови  допрофільної підготовки учнів з подальшим вибором профілю у старшій школі, години, що виділяються на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, будуть використані з метою посилення інваріантної складової наступним чином:

Клас

Предмет

Кількість годин на тиждень

7-А,Б,В

Іноземна мова

Алгебра (практикум)

Геометрія (практикум)

1

2

1

8-А,Б,В

 

 

 

8-Г

 

       Алгебра  (практикум)

       Геометрія (практикум)

Фізика

 

Біологія (практикум)

Хімія

Хімія (практикум)

2

1

0,5

 

1

0,5

2

9-А,Б,В

 

 

9-Г

    Геометрія  (практикум)

     Алгебра (практикум)

 

               Алгебра

     Біологія (практикум)

      Хімія (практикум)

                         1

2

 

1

1

1

 

        Використання варіативної складової навчальних планів  заплановано на підсилення наступних предметів інваріантної складової:

Клас

Предмет

Кількість годин на тиждень

7-А,Б,В

Українська мова

Іноземна мова

Хімія

+0,5

+1

+0,5

8-А,Б,В,Г

 

8-А,Б,В

 

8-Г

Іноземна мова

 

Алгебра  (практикум)

 

Алгебра

+1

 

+1

 

+1

 

9-А,Б,В

 

9-Г

Алгебра

 

Хімія (практикум)

+1

 

+1

10-А,Б,В,Г

 

 

 

10-Д

Алгебра і початки аналізу (практикум)

Геометрія (практикум)

 

          Біологія і екологія

Біологія і екологія           (практикум)

          Хімія (практикум)

 

+1

 

+2

 

+1

+1

 

+1

 

11-А,Б,В,Г

 

 

11-А,Б,В

 

 

 

 

11-Г

Українська мова

Алгебра і початки аналізу

Фізика (практикум)

Алгебра і початки аналізу        (практикум)

         Геометрія (практикум)

        

        

          Біологія (практикум)

Хімія (практикум)

+1

+1

+2

                         +2

 

+2

 

 

+2

+2

 

         За рахунок годин варіативної складової заплановано вивчення наступних курсів за вибором (факультативів) в 10-11-х класах:

 

Предмет

Клас

Кількість

годин на тиждень

Програма

Хімічні технології

10-Д

11-Г

1 год

2 год

 Навчальна програма курсу за вибором «Хімічні технології» для природничого та фізико-математичного профілів; 2014

Біотехнології

10-Д

1 год

Навчальна програма курсу за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання «Основи генетики людини», «Основи популяційної генетики людини»; 2014

Креслення (технології)

10-Г

11-В

2 год

      2 год

Програма курсу за вибором «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів; 2013

Програмування      (технології)

10-А

11-А,Б

2 год

      2 год

«Інформатика». Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю; 2015

Інформаційні технології

10-Б,В

2 год

Навчальна програма курсу за вибором «Основи верстки та веб-програмування»; 2017

 

Індивідуальні заняття

Клас

Предмет

Кількість годин на тиждень

10-А,Б,В,Г,Д

Алгебра

2

Геометрія

1

11-А,Б,В,Г

Іноземна мова

1

11-А,Б,В

Фізика

2

11-Г

Геометрія

1

Біологія

1

 

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану, які обов'язково фінансуються з бюджету.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова  грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями буде реалізовано насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальноліцейські проекти;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за освітньою програмою. Навчання за освітньою програмою можуть розпочинати учні, які успішно закінчили відповідний клас середньої школи, склали конкурсне випробування та пройшли конкурсний відбір. До участі у конкурсі до відповідного класу ліцею допускаються учні, які мають навчальні здобутки «достатнього» та «високого» рівня і, в яких у документі про освіту відсутні оцінки «початкового» та «середнього» рівня.

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього  процесу в Технічному ліцеї м. Києва є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок;

екскурсії, віртуальні подорожі, квести;

          уроки-семінари, конференції, форуми;

          інтерактивні уроки;

          інтегровані уроки;

          відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт).

 З метою обговорення ключових положень вивченого матеріалу, реалізації міжпредметних зв'язків в узагальненні й систематизації навчального матеріалу в 8-11 класах проводяться оглядові конференції.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також проводяться з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Під час відео-уроку учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення обрано наступні модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:

-        

легка атлетика;

-        

спортивні ігри (волейбол, баскетбол, футбол);

-        

гімнастика;

-        

туризм.

          Навчальна практика  та навчальні екскурсії для учнів 7-х, 8-х та 10-х класів буде проводитись під час навчального року згідно інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року №1/9-61, оцінювання з навчальної практики та  навчальних екскурсій проводитись не буде (протокол педагогічної ради  № 7  від  18.06.2018 р.). Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища ліцею;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

 

 

 

 

Директор Технічного ліцею                                        А.Андрієнко

 

 

 

 

 

Додаток  № 1

 

 

Навчальний план

для учнів 7 класів

 

Освітні науки

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

7-А

7-Б

7-В

(українська мова навчання)

Інваріантна складова                      

 

Мови і літератури

 

Українська мова

2,5+0,5

2,5+0,5

2,5+0,5

Українська література

2

2

2

Іноземна мова

3+1

3+1

3+1

Зарубіжна  література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

Всесвітня історія

1

1

1

Математика

Алгебра

2

2

2

 Алгебра (практикум)

2

2

2

 Геометрія

2

2

2

Геометрія (практикум)

1

1

1

Природознавство

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

Фізика

2

2

2

Хімія

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров´я і фізична культура

Основи здоров´я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

32+3

32+3

32+3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

32

32

32

Всього ( без урахування поділу класів на групи)

35

35

35

 

 

 

 

 

 

Директор ліцею                                                                  А.Андрієнко

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 2

 

 

 

Навчальний план

для учнів 8 класів

 

Освітні науки

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

8-А

8-Б

8-В

8-Г

(українська мова навчання)

Інваріантна складова                      

 

Мови і літератури

 

Українська мова

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова

2+1

2+1

2+1

2+1

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Математика

Алгебра

2

2

2

2+1

Алгебра (практикум)

2+1

2+1

2+1

 

Геометрія

2

2

2

2

Геометрія (практикум)

1

1

1

 

Природознавство

Біологія

2

2

2

2

Біологія (практикум)

 

 

 

1

Географія

2

2

2

2

Фізика

1,5

1,5

1,5

2

Фізика (практикум)

1

1

1

 

Хімія

2

2

2

2,5

Хімія (практикум)

 

 

 

2

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

2

2

2

2

Здоров´я і фізична культура

Основи здоров´я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

33+3

33+3

33+3

33+3

Гранично допустиме навчальне навантаження

 на учня

33

33

33

33

Всього ( без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

33+3

33+3

 

 

 

 Директор ліцею                                                                     А.Андрієнко

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Додаток   № 3

 

 

                                         Навчальний план

                                         для учнів 9 класів

Освітні науки

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

9-А

9-Б

9-В

9-Г

(українська мова навчання)

Інваріантна складова                      

Мови і літератури

 

Українська мова

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

     Основи правознавства

1

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

Математика

Алгебра

2+1

2+1

2+1

3

Алгебра (практикум)

2

2

2

 

Геометрія

1

1

1

2

Геометрія (практикум)

2

2

2

 

Природознавство

Біологія

2

2

2

2

Біологія (практикум)

 

 

 

1

Географія

1,5

1,5

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

3

Фізика( практикум)

1

1

1

 

Хімія

2

2

2

2

Хімія (практикум)

 

 

 

1+1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

2

2

2

2

Здоров´я і фізична культура

Основи здоров´я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

33+3

33+3

33+3

33+3

Гранично допустиме навчальне навантаження

на учня

33

33

33

33

Всього ( без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

33+3

33+3

 

 

 

Директор ліцею                                                            А.Андрієнко

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 4

 

Навчальний план

для 10 класів

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Базові предмети

10-А

(П-1)

10-Б

(ІТ-1)

10-В

(КС-1)

10-Г

(КІ-1)

10-Д

(Т-1)

Українська мова

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

2

2

2

Історія України

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

Громадянська освіта

1

1

1

1

1

Алгебра і початки аналізу

1

1

1

1

2

Алгебра і початки аналізу (практикум)

1+1

1+1

1+1

1+1

 

Геометрія

1

1

1

1

1

Геометрія (практикум)

+2

+2

+2

+2

 

Біологія і екологія

2

2

2

2

2+1

Біологія і екологія (практикум)

 

 

 

 

+1

Географія

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Фізика

4

4

4

4

2

Фізика (практикум)

1

1

1

1

2

Хімія

1

1

1

1

2

Хімія (практикум)

 

 

 

 

+1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Вибірково-обов'язкові предмети

     

 

 

Інформатика

2

2

2

2

2

Технології

1

1

1

1

1

Разом

30+3

30+3

30+3

30+3

30+3

Додаткові години

5

5

5

5

5

Технології

2

2

2

2

2

Алгебра

2

2

2

2

2

Геометрія

1

1

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

33

33

33

Всього ( без урахування поділу класів на групи)

38

38

38

38

38

 

 

 

 

Директор ліцею                                                            А.Андрієнко

                                                                                                                                        

                                                                                

                                                       

 

                                                                                                                                    Додаток  № 5

Навчальний план

для учнів 11 класів

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Базові предмети

11-А

(П-2)

11-Б

(ІТ-2)

11-В

(КІ-2)

11-Г

(Т-2)

Українська мова

1+1

1+1

1+1

1+1

Українська література

2

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

1

Іноземна мова

3

3

3

3

Історія України

1

1

1

1

Всесвітня історія

1

1

1

1

Громадянська освіта:

Економіка

Людина і світ

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

Художня культура

0,5

0,5

0,5

0,5

Алгебра і початки аналізу

2+1

2+1

2+1

2+1

Алгебра і початки аналізу (практикум)

+2

+2

+2

 

Геометрія

2

2

2

2

Геометрія (практикум)

+2

+2

+2

 

Біологія

1

1

1

1

Біологія (практикум)

 

 

 

+2

Екологія

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізика

2

2

2

2

Фізика (практикум)

+2

+2

+2

+2

Астрономія

0,5

0,5

0,5

0,5

Хімія

1

1

1

1

Хімія (практикум)

 

 

 

+2

Інформатика

1

1

1

1

Технології

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

1,5

1,5

         Разом

31+2

31+2

31+2

31+2

         Додаткові години

5

5

5

5

Технології

2

2

2

2

Іноземні мови

1

1

1

1

Фізика

2

2

2

 

Геометрія

 

 

 

1

Біологія

 

 

 

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

33

33

Всього фінансується

( без урахування поділу  на групи)

38

38

38

38

Директор ліцею                                                            А.Андрієнко