Статут ліцею

                                                          

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Технічний ліцей м. Києва (далі за текстом – Технічний ліцей) - загальноосвітній навчальний заклад ІІ-Ш ступенів, який є  правонаступником  Технічного ліцею міста Києва.                                

       Технічний ліцей  був створений розпорядженням представника Президента України в місті Києві від 21.05.1992 року  № 319, розпорядженням представника Президента України у Дарницькому районі міста Києва від 04.06.1992 року  № 542 та наказом  по Дарницькому районному відділу освіти від 15.06.1992 року № 172.

 1.2. Технічний ліцей належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва, віднесеної до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

1.3. Назва Технічного ліцею:  Технічний ліцей м. Києва.

1.4. Юридична адреса Технічного ліцею :  02105, м. Київ, вул.Тампере, 9, тел.559-19-39.

1.5. Технічний ліцей є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням, штамп, іншу власну атрибутику. Має статус неприбуткової організації відповідно до чинного законодавства України.

        Державне фінансування здійснюється за  рахунок  коштів  місцевого бюджету за казначейською формою обслуговування.

1.6. Головною метою діяльності Технічного ліцею є  забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи.

1.7. Головні  завдання ліцею:

        забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

        виховання громадянина України;

        розвиток дитини як особистості, виявлення її нахилів, інтересів, здібностей, сприяння професійному самовизначенню, формуванню загальнолюдської моралі, засвоєнню обсягу знань про природу, суспільство, техніку, нові технології, способи діяльності;

         створення максимально сприятливих умов для  обдарованих і здібних учнів з метою реалізації індивідуальних творчих запитів, вибору предметів різних циклів для їх поглибленого вивчення, оволодіння системою знань та практичних умінь і навичок наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, раціоналізаторської діяльності, окремих видів допрофесійної підготовки та роботи з інформаційно – комунікаційними технологіями;

        виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

        виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

         реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

        виховання свідомого ставлення до свого здоров҆я та здоров҆я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

        формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров҆я учнів.

1.8. Технічний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений  постановою  Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, іншими  нормативно - правовими актами, Статутом.

1.9. Технічний ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. У Технічному ліцеї визначена українська мова навчання.

1.11.У Технічному ліцеї створюються та функціонують науково-методичні об’єднання вчителів за циклами дисциплін, лабораторія творчої майстерності, науково-пошуковий центр та служба психологічної підтримки учасників навчально-виховного процесу.

1.12. Технічний ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

         безпечні умови освітньої діяльності;

         дотримання державних стандартів освіти;

         дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі за міжнародними угодами;

         дотримання фінансової дисципліни.

1.13. Технічний ліцей має право:

         проходити в установленому порядку державну атестацію;

         визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

         в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні  та індивідуальні робочі навчальні плани;

         спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

         використовувати різні форми морального і матеріального заохочення   учасників навчально-виховного процесу;

          бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

         отримувати кошти і матеріальні цінності  від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

         залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

         розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.14. Медичне обслуговування ліцеїстів та відповідні умови для його організації забезпечуються і здійснюються відповідним закладом охорони здоров҆я.

          Медичний персонал Технічного ліцею здійснює:

     лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів;

     контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини;

     організацію фізичного виховання, загартовування;

     дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил;

     дотримання режиму та якості харчування.

         Технічний ліцей надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

1.15. Технічний ліцей відповідає за збереження життя і здоров’я дітей та учнівської молоді під час проведення навчально-виховної та інших форм роботи, що належить до його компетенції.

1.16. Взаємовідносини Технічного ліцею з юридичними і фізичними особами  визначаються угодами, що укладені між ними і не суперечать законодавству України.

 

 

2. СТРУКТУРА ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ

 

2.1. Структура Технічного ліцею складається з двох ступенів:

       ІІ ступінь – основна школа (7-9 класи) – здійснюється доліцейна підготовка: поглиблено вивчаються предмети природничо-математичного циклу та іноземна (англійська) мова;

       ІІІ ступінь – старша школа (10-11 класи) -  створюються групи за профілями:

       програмування та комп’ютерні системи;

       інженерна механіка;

       моделювання та конструювання одягу;

       економіка сучасного виробництва;

       хімічні технології.

  2.2. Профільне навчання в 10-11-х класах за вибором учнів та батьків здійснюється шляхом диференціації навчального процесу згідно з рішенням спільного засідання педагогічної ради Технічного ліцею.

         Перелік профілів навчання може бути доповнений або змінений рішенням ради Технічного ліцею.

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Технічний ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, календарного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Технічного ліцею, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою Технічного ліцею.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий  навчальний план,  що складається  на основі типових  навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством  освіти і науки, молоді та спорту  України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

        Робочий навчальний план   щорічно погоджується  радою Технічного ліцею і затверджується органом управління освітою.

       Додатками до робочого   навчального  плану є розклад уроків, щоденний та річний режим роботи Технічного ліцею.

3.3. Доцільність форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи з ліцеїстами, перелік  програм, підручників, навчальних посібників, що мають гриф  Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України,  самостійно визначають вчителі, які забезпечують виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. Навчально-виховний процес у Технічному ліцеї здійснюється за денною формою навчання в одну зміну.

3.5. До Технічного ліцею зараховуються учні, які успішно закінчили 6-й, 7-й або 9-й клас загальноосвітньої школи, не мають оцінки низького та середнього рівня та успішно пройшли конкурсні випробування.

       Умови конкурсу розробляються Технічним ліцеєм відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), у порядку, установленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.6. Зарахування до Технічного ліцею здійснюється до початку навчального року за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти та особової справи.

3.7. Учні зараховуються до Технічного ліцею незалежно від місця їх проживання.

3.8. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Технічного ліцею відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

3.9. Учні Технічного ліцею, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та наказу директора відраховуються з Технічного ліцею. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані не менш ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється відповідний орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння управління освіти учні переводяться до іншого навчального закладу.

3.10. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка, довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу, та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

3.11. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів у Технічному ліцеї здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 3.12. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Технічним ліцеєм в межах часу, що передбачені робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

       Навчальний рік починається, як правило, 1 вересня. Його  тривалість обумовлена часом виконання навчальних програм з усіх предметів, а також відповідає термінам, установленим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, але закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.13. Тривалість канікул у Технічному ліцеї протягом навчального року не повинна становити менша 30 календарних днів. Під час канікул класи планують свою роботу з урахуванням колективних і особистих побажань ліцеїстів. Канікулярні заходи, що плануються Технічним ліцеєм, не є обов’язковими для всіх ліцеїстів.

3.14. Навчально-виховний процес у Технічному ліцеї здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

3.15. Початок занять, тривалість  уроків, перерв встановлюються Технічним ліцеєм на підставі чинного законодавства  з урахуванням організації системи додаткової та індивідуальної  роботи з учнями Технічного ліцею, активного відпочинку і харчування дітей.

Зміна тривалості уроків допускається за  погодженням з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.16. Відволікання ліцеїстів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.17. Тижневий режим роботи Технічного ліцею визначається розкладом навчальних занять, який погоджується  з профспілковим комітетом, і затверджується директором.

         Крім обов’язкових навчальних занять, у Технічному ліцеї проводяться  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття, що передбачені додатковим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів ліцеїстів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів та обдарувань.

3.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмету  визначаються вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей  ліцеїстів.

3.19. У Технічному ліцеї  визначення рівня  досягнень ліцеїстів у навчанні здійснюється  відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців) з врахуванням особливостей роботи  Технічного ліцею, що відображено в затвердженому педагогічною радою Положенні про атестаційно-рейтингову систему оцінювання у Технічному ліцеї.

         Результати щомісячного, семестрового, річного оцінювання та оцінювання за державну підсумкову атестацію доводяться до відома всіх ліцеїстів та їхніх батьків класним керівником (головою атестаційної комісії).

         У документі про освіту (свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення ліцеїстів у навчанні  за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

3.20. Порядок переведення і випуск учнів  Технічного ліцею визначається  згідно нормативних актів Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України.

3.21. Навчання у випускних (9-х,11-х) класах Технічного ліцею завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.

3.22.За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.23.За відмінні успіхи в навчанні учні 7-8-х класів, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники Технічного ліцею похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

        За відмінні успіхи у навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження за відмінні успіхи в навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.24.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зі змінами та доповненнями.

 

 

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Технічному ліцеї є:

       ліцеїсти;

       керівники;

       педагогічні працівники;

       психологи, бібліотекарі;

       інші спеціалісти;

       батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Права і обов’язки ліцеїстів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та Статутом.

4.3. Ліцеїсти мають право:

        обирати форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

       користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Технічного ліцею;

       мати доступ до інформації з усіх галузей знань;

       брати участь у всіх видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

       брати участь у роботі органів громадського самоврядування Технічного ліцею;

       брати участь в обговоренні й вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля ліцеїстів;

       брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

       бути захищеними від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, що порушують права ліцеїстів або принижують їхню честь, гідність;

       мати безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.4. Ліцеїсти зобов’язані:

       оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

       дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

       бережливо ставитися до державного, громадського й особистого майна;

       дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм;

       брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

       дотримуватися правил особистої гігієни.

4.5. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення, встановлені чинним законодавством, Статутом і правилами внутрішнього розпорядку.

4.6. Педагогічними працівниками Технічного ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством України.

4.9.Педагогічні працівники Технічного ліцею підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

      За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, встановлюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно педагогічне звання.

4.10. Педагогічні працівники мають право на:

         захист прав, професійної та людської честі й гідності;

         самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я ліцеїстів;

        участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

         проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи;

         підвищення кваліфікації, перепідготовку;

         виявлення педагогічної ініціативи;

         позачергову атестацію з метою підвищення кваліфікаційної категорії, педагогічного звання;

         участь у роботі органів громадського самоврядування Технічного ліцею;

        на матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

4.11. Педагогічні працівники зобов’язані:                                                      

        забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

        контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

        нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Технічного ліцею;

        сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

        сприяти зростанню іміджу Технічного ліцею;

        виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

        виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

        готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів  взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

       дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

       захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

       постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

       виконувати Статут Технічного ліцею, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

       виконувати накази і розпорядження керівника Технічного ліцею, органів управління освітою;

       брати участь у роботі педагогічної ради.

4.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Технічного ліцею, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді,  звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.13. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Технічного ліцею.

4.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

         обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

         звертатися до органів управління освітою, директора Технічного ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу, та зміцнення матеріально-технічної бази Технічного ліцею;

         на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Технічного ліцею та у відповідних державних, судових органах.

4.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

           забезпечити умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

          постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

          поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сімї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

          виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.16. Представники громадськості мають право:

          обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Технічному ліцеї;

         керувати ліцейськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

         сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Технічного ліцею;

         проводити консультації для педагогічних працівників.

4.17. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту Технічного ліцею, виконувати накази та розпорядження керівника Технічного ліцею, рішення органів самоврядування, захищати ліцеїстів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 

 

 

 

5. УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ЛІЦЕЄМ

 

5.1.  Управління Технічним ліцеєм здійснюється   його власником.  

         Безпосереднє керівництво Технічним ліцеєм здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Права та обов’язки директора регламентуються Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

          Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освітою за погодженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

5.2. Вищим органом громадського самоврядування Технічного ліцею є загальні збори (конференції) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

        Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

        працівників Технічного ліцею - зборами трудового колективу;

   учнів Технічного ліцею ІІ-ІІІ ступеня - класними зборами;

   батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

        Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

        Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

         Право скликати збори (конференцію) мають голова ради Технічного ліцею, учасники навчально-виховного процесу, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Технічного ліцею.

        Загальні збори (конференція):

   обирають раду Технічного ліцею, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

        заслуховують звіт директора і голови ради Технічного ліцею;

   розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Технічного ліцею;

    затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Технічного ліцею;

   приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада Технічного ліцею.

5.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Технічного ліцею та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Технічним ліцеєм;

 розширення колегіальних форм управління Технічним ліцеєм;

 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

5.3.2. Основними завданнями ради є:

 підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Технічного ліцею та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в Технічному ліцеї;

сприяння духовному, фізичному розвитку ліцеїстів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення ліцеїстів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання ліцеїстів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення ліцеїстів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами ліцеїстів та Технічним ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів  II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Технічного ліцею.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.3.4. Рада Технічного ліцею діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Технічного ліцею, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Технічного ліцею, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Технічного ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Технічного ліцею.

5.3.5. Очолює раду Технічного ліцею голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Технічного ліцею, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.3.6. Рада Технічного ліцею:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Технічного ліцею та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Технічного ліцею;

затверджує режим роботи Технічного ліцею;

сприяє формуванню мережі класів Технічного ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Технічного ліцею золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за  За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

приймає рішення про надання матеріальної допомоги ліцеїстам;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Технічного ліцею;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.4. При Технічному ліцеї за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада та органи громадського самоврядування.

5.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

          співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання ліцеїстів;

          зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази Технічного ліцею;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників Технічного ліцею;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Технічним ліцеєм.

5.5.2. Піклувальна рада Технічного ліцею формується у складі 7-15 осіб, до якої можуть входити представники місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) Технічного ліцею шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Технічного ліцею.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

5.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради Технічного ліцею планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини від її складу.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома колективу Технічного ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.4.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

    скликає і координує роботу піклувальної ради;

     готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

    визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

    представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

 Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Технічного ліцею, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Технічного ліцею;

залучати додаткові джерела фінансування Технічного ліцею;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Технічного ліцею;

стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Технічного ліцею, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

5.6. Директор Технічного ліцею:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівським об’єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Технічного ліцею;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

 5.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Технічного ліцею і затверджується управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

         Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8.У Технічному ліцеї створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Технічного ліцею.

5.9. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Технічного ліцею;

планування та режим роботи Технічного ліцею;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності Технічного ліцею, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матеріального заохочення учнів  та працівників Технічного ліцею;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників Технічного ліцею за невиконання ними своїх обов’язків;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю Технічного ліцею.

5.10. Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб Технічного ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.11. У Технічному ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5.12. До роботи в Технічному ліцеї може залучатися професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, середніх спеціальних навчальних закладів.

 

 

 

 

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ

 

6.1. Матеріально-технічна база Технічного ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі Технічного ліцею.

6.2. Майно Технічного ліцею належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданої до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації і закріплене за навчальним закладом на правах оперативного управління.

6.3. Технічний ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Технічного ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Технічному ліцею в наслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Технічного ліцею складається із навчальних кабінетів, а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного і комп’ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

6.6. Відповідно до рішення засновника Технічний ліцей має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ

 

7.1. Фінансово-господарська діяльність Технічного ліцею здійснюється на основі його кошторису. Фінансування здійснюється уповноваженим органом за рахунок коштів бюджету міста Києва відповідно до чинного законодавства.

7.2.Джерелами формування кошторису ліцею є:

      кошти власника;

      кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

      кошти фізичних, юридичних осіб;

      прибутки від здачі в оренду приміщень, споруд;

       добровільні благодійні внески юридичних і фізичних осіб, установ, організацій;

      інші джерела які не заборонені законодавством.

7.3. Організація бухгалтерського обліку та звітності здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

7.4. Технічний ліцей здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Технічний ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Технічний ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

8.3. Участь Технічного ліцею у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

                       9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ

9.1.  Державний контроль за діяльністю Технічного ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері середньої загальної освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві науки і освіти, молоді та спорту України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Технічного ліцею є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

9.4. Атестованому Технічному ліцею, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

9.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Технічного ліцею з питань, пов’язаних із його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником  відповідно до законодавства.